Založ si blog

PREČO SÚ OPATRENIA ÚVZ SR PRÁVNE NULITNÉ?

Vláda vyhlásila od 12. marca 2020 od 6:00 hod Mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane.

 

Inšpirovaný právnou analýzou JUDr. Adriany Krajníkovej „Žiadosť o zdržanie sa protiprávneho konania a výzva o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov“, ktorú dňa 25.9.2020 adresovala predsedovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi“, v rámci  svojho laického právneho vedomia, som sledoval niť právnej veci, v ktorej vláda Mimoriadnu situáciu vyhlásila. Túto som porovnal s právnou vecou, v ktorej nariaďuje opatrenia ÚVZ SR.

 

PRÁVNA VEC VYHLÁSENEJ MIMORIADNEJ SITUÁCIE v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa

 

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

 

§ 8

Vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť uvedená v § 3 ods. 2, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.

 

§ 3

(2) Na účely tohto zákona sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa1b) alebo teroristický útok, pričom

 

1b) § 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z.

 

§ 48

(2) Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu61a) pri

  1. b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,

 

61a) § 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

§ 6

(1) Civilná ochrana (§ 2) zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia:

a) organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,

b) organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,

c) poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,

d) zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,

e) vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,

f) organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,

g) posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,

h) zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.

 

(2) Civilná ochrana zahŕňa aj doplňujúcu činnosť potrebnú na splnenie úloh uvedených v odseku 1 vrátane plánovania, organizovania, materiálneho zabezpečenia a kontroly.

 

(3) Úlohy uvedené v odseku 1 písm. a) až f) plní civilná ochrana aj počas vyhlásenia brannej pohotovosti štátu.5)

(4) Rozsah úloh uvedených v odseku 1 vyplýva z kategorizácie územia Slovenskej republiky, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením.

 

§ 7

Za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, obvodné úrady,6) samosprávne kraje,6a) obce,7) právnické osoby a fyzické osoby; pri plnení týchto úloh spolupracujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom s obdobnými inštitúciami iných štátov.

 

§ 8

Vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť uvedená v § 3 ods. 2, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.

 

§ 9

(1)  Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné ústredné štátne orgány plnia úlohy civilnej ochrany a vykonávajú ich kontrolu10) v rozsahu svojej pôsobnosti. O stave plnenia úloh civilnej ochrany poskytujú informácie ministerstvu vnútra.

(2) Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie výkonu štátnej správy na úseku školstva, zabezpečujú, aby obsah výchovy a vzdelávania na všetkých druhoch a typoch škôl v primeranom rozsahu zahŕňal aj otázky civilnej ochrany.

(3)  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje účasť Armády Slovenskej republiky na plnení úloh civilnej ochrany v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.11)

 

 

PRÁVNA VEC OPATERENÍ ÚVZ SR

 

Úrad Verejného Zdravotníctva SR sa pri nariaďovaní opatrení právne opiera o:

“Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné:”

 

§ 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z

Úrad verejného zdravotníctva vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, o ktorých podľa tohto zákona rozhoduje výlučne úrad verejného zdravotníctva,

 

§ 48 ods. 4 písm. c)

Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorými sú:

Zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia,

 

Na vydávanie týchto opatrení nemá právny základ, nakoľko Mimoriadna situácia bola vyhlásená z titulu ohrozenia verejného zdravia II. Stupňa a túto upravuje § 48 ods. 5 písm:

 

§ 48 ods. 5 písm. e)

Pri ohrození verejného zdravia II. stupňa úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podáva orgánom príslušným na úseku civilnej ochrany obyvateľstva62) návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a) a návrh na

a) ukrytie a na ukončenie ukrytia,

b) evakuáciu a na ukončenie evakuácie,

c) dočasné presídlenie a na ukončenie dočasného presídlenia,

d) trvalé presídlenie,

e) použitie profylaktík vrátane jódovej profylaxie alebo antidót,

f) odstránenie a spôsob odstránenia rádioaktívnej kontaminácie z terénu, budov a materiálov na bezpečnú úroveň z hľadiska radiačnej ochrany,

g) režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej alebo zasiahnutej oblasti a na ich odvolanie,

h) monitorovanie územia,

i) varovanie obyvateľstva,

j) hygienickú očistu osôb,

k) likvidáciu úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia,

l) vykonanie opatrení na zabezpečenie záchranných prác.

 

ZÁVER

Žiadne z opatrení doteraz nariadené ÚVZ SR v  právnej veci „ohrozenie verejného zdravia“ nebolo nariadené v právnej veci Mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením: Uznesenie vlády SR č. 111 zo dňa 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s „ohrozením verejného zdravia II. Stupňa“ z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR, nakoľko ide o dve rozdielne  právne veci.

 

Ani to posledné z 29.9.2020.

 

Mne z vyššie uvedenej analýzy vyplýva, že ÚVZ SR koná pri vyhlásenej mimoriadnej situácii v rozpore so zákonným rámcom vymedzeným aktuálnou mimoriadnou situáciu a že opatrenia nariadené ÚVZ SR sú z toho titulu PRÁVNE NULITNÉ.

Sú PCR testy efektívnou prevenciou pri riadení pandémie?

27.09.2020

Včera a dnes som prešiel zaujímavou skúsenosťou. V novinkách na Facebooku mi pristál príspevok od slovenského vedca, Pavla Čekana, producenta našich slovenských PCR testov. Vo svojom príspevku zverejnil článok „Can people spread the coronavirus if they don’t have symptoms“? 5 questions answered about asymptomatic COVID-19“ s cieľom upriamiť pozornosť na fakt, [...]

Pokazili sme si to. Naozaj?

25.09.2020

Dnes nám premier odkázal cez svoj facebookový profil: „POKAZILI SME SI TO … 419 Máme nový rekord. Nerozvážnosť, ľahkovážnosť a egoizmus zvíťazili. Neustále útoky, spochybňovanie nebezpečnosti Covidu, teatrálne ignorovanie opatrení, vysmievanie sa z tých, ktorí ich dodržujú … priniesli svoje výsledky. Výsledky “boja za slobodu”, ktorý teraz slobodu [...]

VYMEŇME EURO DANE ZA NAŠTARTOVANIE LOKÁLNÝCH EKONOMÍK

02.07.2020

Eurofondy na sanovanie koronakrízy sú viazané na presne definované projekty spojené s koronakrízou. Navyše nás a generácie po nás zadĺžia tak, že na ich splatenie budeme musieť uvaliť ďalšie, tentokrát euro dane. Tieto peniaze ale pomôžu len málokomu na Slovensku. Opäť sa len prelejú k oligarchom, prehĺbia rozdiely medzi bohatými a chudobnými a znehodnotia naše [...]

pocasie-29-10-2020

Studený front prichádza. Rátajte s dažďom aj väčšou zimou

29.10.2020 00:00

Teplé októbrové počasie vystrieda chladnejšie, postupne bude aj pršať. Keď sa vyčasí, tak sa aj zozimí.

SR NRSR prezidentka správa ombudsmanka Patakyová BAX

Čaputová o komunikácii v čase pandémie: Neprikrášľovať ani nepreháňať

28.10.2020 22:54

Komunikácia o pandémii musí podľa prezidentky spĺňať vysoké štandardy krízovej komunikácie a súčasťou je aj nestrašiť ľudí nad potrebnú mieru.

NR SR / Národná rada SR /

Fungovanie parlamentu je v ohrození. Poslancov ubúda

28.10.2020 21:40

Koronavírus "úraduje" aj v Národnej rade. Jej zasadanie sa neuskutoční ani tento týždeň. Potvrdil to podpredseda parlamentu Gábor Grendel.

Marián Kollár, Ide o pravdu

Ide o pravdu s Kollárom: Ak si premiér myslí, že je odborník na pandémiu, máme všetci problém

28.10.2020 20:41

Premiérovi Matovičovi pre neho v stredu "vybilo poistky". „Pre politikov nie sú lekári partnermi, sme len štafáž,“ hovorí prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár.

René Števánka

Som tak ako Vy volič, daňový poplatník, ktorému nie je ľahostajné aké Slovensko zanecháme našim deťom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 8761x
Priemerná čítanosť článkov: 1752x

Autor blogu

Kategórie